Σε αυτή την ενότητα διερευνούμε παιδαγωγικές προτάσεις και πρακτικές που έχουν στόχο τη μεγαλύτερη δημοκρατία στην τάξη και την ενδυνάμωση των μελών της ομάδας.

Στην ενότητα αυτή διερευνούμε το κατά πόσο τα Αλληλέγγυα Σχολεία μπορούν να αποτελούν ευνοϊκό περιβάλλον άσκησης και εφαρμογής πρακτικών συνεργατισμού και αμοιβαιότητας μέσα στην τοπική κοινωνία.

Με αφετηρία την εμπειρία από τα σχολεία μεταναστών και προσφύγων τα οποία  και το ευρύτερο κίνημα αλληλεγγύης σε πρόσφυγες και μετανάστες, που αναπτύχθηκε ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, στην Ελλάδα διερευνούμε τον ρόλο της εκπαίδευσης στην κοινωνική ένταξη πολιτισμικών μειονοτήτων και τη δυναμική της δράσης των αλληλέγγυων σχολείων μπροστά στις σύγχρονες προκλήσεις του προσφυγικού και μεταναστευτικού, αλλά και ευρύτερα σε ότι αφορά την προάσπιση των δικαιωμάτων μεταναστών και προσφύγων.

Στην ενότητα αυτή διερευνούμε το κατά πόσο τα Αλληλέγγυα Σχολεία μπορούν να αποτελούν ευνοϊκό περιβάλλον άσκησης και εφαρμογής πρακτικών συνεργατισμού και αμοιβαιότητας μέσα στην τοπική κοινωνία.

Σε αυτή την ενότητα διερευνούμε τα όρια της δημοκρατίας, όπως αυτή εφαρμόζεται στο κυρίαρχο εκπαιδευτικό σύστημα και εξετάζουμε σε τι βαθμό τα αλληλέγγυα σχολεία μπορούν να συμβάλλουν στην δημοκρατική ενδυνάμωση όλων των μελών τους, πέρα από την τάξη και την εκπαιδευτική διαδικασία.

Με βασικό κίνητρο να πυροδοτήσουμε το ενδιαφέρον περισσότερων ανθρώπων που εμπλέκονται με την εκπαιδευτική κοινότητα, σε ζητήματα σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου και έκφρασης φύλου,  εξετάζουμε τις έμφυλες διαστάσεις στην εκπαίδευση και τις προϋποθέσεις δημιουργίας ενός ασφαλούς περιβάλλοντος μάθησης και ελεύθερης έκφρασης.