Αλληλέγγυα Σχολεία, ΚΑλΟ (Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία) και Κοινά

Στην ενότητα αυτή διερευνούμε το κατά πόσο τα Αλληλέγγυα Σχολεία μπορούν να αποτελούν ευνοϊκό περιβάλλον άσκησης και εφαρμογής πρακτικών συνεργατισμού και αμοιβαιότητας μέσα στην τοπική κοινωνία. Προσεγγίζουμε τα ερωτήματα :

  • Πώς συμβάλλουν τα Αλληλέγγυα Σχολεία στην ανάπτυξη των πρακτικών και του οράματος της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας;
  • Πώς τα Αλληλέγγυα Σχολεία ως χώροι κοινωνικής καινοτομίας συγκροτούν ένα αποκεντρωμένο μοντέλο εκπαίδευσης;
  • Υπάρχουν στοιχεία τους που μας επιτρέπουν να φανταστούμε την εκπαίδευση ως κοινό αγαθό;
  • Πώς οραματιζόμαστε ένα νέο θεσμικό περιβάλλον για τα Αλληλέγγυα Σχολεία σε επίπεδο τοπικών κοινωνιών;