Έμφυλες ταυτότητες στην εκπαίδευση

Με βασικό κίνητρο να πυροδοτήσουμε το ενδιαφέρον περισσότερων ανθρώπων που εμπλέκονται με την εκπαιδευτική κοινότητα, σε ζητήματα σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου και έκφρασης φύλου,  εξετάζουμε τις έμφυλες διαστάσεις στην εκπαίδευση και τις προϋποθέσεις δημιουργίας ενός ασφαλούς περιβάλλοντος μάθησης και ελεύθερης έκφρασης.

Διερευνούμε:

Σε τι βαθμό τα στερεότυπα με βάση το φύλο και τη σεξουαλικότητα επιδρούν στην σχολική ζωή; Ποιες πτυχές επηρεάζουν;

  • Με ποιους τρόπους μπορεί μια κοινότητα εκπαίδευσης να συμβάλει στη μείωση περιστατικών βίας και να προωθεί την θετική ανάπτυξη της ετερότητας;
  • Πως τα αλληλέγγυα σχολεία μπορούν να αποτελέσουν χώρους υποστήριξης και κοινωνικής ενδυνάμωσης των LGBTQI ατόμων;