Τα αλληλέγγυα σχολεία ως κοινότητες συμμετοχικής δράσης και δημοκρατίας

Σε αυτή την ενότητα διερευνούμε τα όρια της δημοκρατίας, όπως αυτή εφαρμόζεται στο κυρίαρχο εκπαιδευτικό σύστημα και εξετάζουμε σε τι βαθμό τα αλληλέγγυα σχολεία μπορούν να συμβάλλουν στην δημοκρατική ενδυνάμωση όλων των μελών τους, πέρα από την τάξη και την εκπαιδευτική διαδικασία.

Προσεγγίζουμε τα ερωτήματα :

  • Πώς αντιλαμβανόμαστε τη δημοκρατία στο πλαίσιο μιας σχολικής κοινότητας; Ποιους άλλους τομείς περιλαμβάνει;
  • Ποιες είναι οι δυνατότητες και τα όρια συμμετοχής των μαθητών στην οργάνωση και λειτουργία του δημόσιου σχολείου;
  • Μπορούν τα αλληλέγγυα σχολεία να αποτελέσουν παράγοντα δημοκρατικού μετασχηματισμού των κυρίαρχων φορέων εκπαίδευσης μέσα από την κουλτούρα κοινωνικής συμμετοχής που προάγουν;