Κοινωνική παιδαγωγική, κοινότητες μάθησης και αλληλέγγυα σχολεία

Σε αυτή την ενότητα διερευνούμε παιδαγωγικές προτάσεις και πρακτικές που έχουν στόχο τη μεγαλύτερη δημοκρατία στην τάξη και την ενδυνάμωση των μελών της ομάδας. Θα προσεγγίσουμε ζητήματα όπως:

  • Το νόημα και το περιεχόμενο της παιδαγωγικής σχέσης και το ρόλο κάθε μέρους στην μαθησιακή διαδικασία.
  • Τη δυνατότητα μετατόπισης της εξουσίας του δασκάλου στη συλλογικότητα της τάξης και επομένως τη  λειτουργία της τάξης ως ομάδας.
  • Παιδαγωγικά εργαλεία, παιδαγωγικές προσεγγίσεις και πρακτικές που προωθούν ένα πλαίσιο συμμετοχής και συνεργατικότητας.
  • Εγχειρήματα και εναλλακτικές προσπάθειες που εφαρμόζουν τέτοιες πρακτικές.
  • Τρόπους συμμετοχής των μελών της σχολικής κοινότητας στη διαδικασία σχεδιασμού και διαμόρφωσης του περιεχομένου, των μεθόδων και των στόχων της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
  • Πώς σχετίζονται, πώς αλληλεπιδρούν τα παραπάνω με το ιεραρχικό, δασκαλοκεντρικό και εξετασιοκεντρικό ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.
  • Πως εμπλουτίζουν τα αλληλέγγυα σχολεία τις παιδαγωγικές πρακτικές και τις προσεγγίσεις για τη δημοκρατία στην τάξη.